Có khả năng dữ liệu hóa đơn bị sai khi phát hành không , lấy gì để đảm bảo, nếu KH dowload hóa đơn về và sửa ND thì sao.

2020-10-15 09:22:22 GMT+7

Có thể có phát hành dữ liệu hóa đơn mà dữ liệu bị s ai, khi đó thì đơn vị phát hành & khách hàng gặp nhau để thống nhất phương án sửa đổi hoặc thay thế hóa đơn.

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG