Xây dựng mẫu hóa đơn thế nào ? Đơn vị có thể tự xây dựng mẫu HD không

2020-10-15 09:22:23 GMT+7

Đơn vị có thể tự xây dựng mẫu hóa đơn nếu biết sử dụng XML, XSLT, CSS

  • Nếu không thì có thể nhờ công ty phần mêm VNPT hỗ trợ, và gửi ảnh mẫu hóa đơn cho Công ty phần mềm VNPT.

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG