Đảng bộ Viễn thông Hà Nam tham dự hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua cầu truyền hình .

2020-12-28 02:47:13 GMT+7

 

 

          Ngày 03/12, Tỉnh uỷ Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội nghị được truyền hình trực tại 356 điểm cầu trong toàn tỉnh trong đó Đảng bộ Viễn thông Hà Nam có 6 điểm cầu tại 6 huyện/thành phố/thị xã với gần 230 đảng viên tham dự, điểm cầu chính ở Viễn thông tỉnh có gần 100 đảng viên thuộc các chi bộ thuộc khu vực trung tâm thành phố Phủ Lý tham dự.

          Các đảng viên được nghe quán triệt, triển khai nghị quyết về một số nội dung chủ yếu như: vị thế của tỉnh Hà Nam; những cơ hội, khó khăn, thách thức; những tiềm năng, lợi thế riêng có; mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng đó.

          Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, nhất là những nội dung mới; những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

          Với những cán bộ, đảng viên chưa dự học tập lần này Đảng ủy Viễn thông Hà Nam sẽ chủ động bố trí học tập theo hình thức phù hợp với tinh thần tất cả cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

          Sau hội nghị quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những nội dung trọng tâm, nội dung mới của nghị quyết; chú trọng đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

          Đảng ủy Viễn thông Hà Nam sẽ tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với thực tế của đơn vị, gắn việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình.

                                                                                                              Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG